Problemstillinger fra partnerforum 

(1) Oppdeling av kontrakter (SMB)
Hvor ligger handlingsrommet for hvordan utvikle norsk næringsliv ift de grunnleggende prinsippene, i regelverket og EØS-avtalen.

(2) Effekten av innføring av Åpenhetsloven i et samfunnsøkonomisk perspektiv
Hva betyr det for leverandørene plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger – hvordan innretter oppdragsgiverne seg, og hva betyr det for disse

(3) Effekten av samfunnshensyn
RR Dok. 1 viser blant annet at oppdragsgiverne ikke gjennomfører nødvendige kontroller. Tilsvarende kritikk fra RR i 2016 Hvilken samfunnseffekt har innføring av kravene hatt Ved innføring av ny lov om offentlige anskaffelser i 2017 fikk samfunnshensyn en langt fremtredende plass. Det kommer blant annet frem både i formålsparagrafen og ved gjennomføring av forpliktelser til å ta samfunnshensyn i § 5 og krav om lønns- og arbeidsvilkår i § 6, samt krav til læringer i § 7. Riksrevisjonens gjennomgang både i 2016 og 2022 viser imidlertid at oppdragsgiverne ikke gjennomfører nødvendige kontroller av lønns- og arbeidsvilkår. 

En oppgave bør søke å finne årsaker til at disse kravene ikke blir fulgt opp av innkjøper. Oppgaven bør også søke å se på samfunnseffekten som innføringen av kravene har hatt siden 2017. Flere kommuner har i laget sine egne modeller med utgangspunkt i regelverket. Oslo kommune viser for eksempel til at man har fått en økning i både antall lærlinger og i antall fagarbeidere etter innføringen av krav til lærlinger og fagarbeidere. Dette må også ses i sammenheng med terskelverdiene. Rapport fra NTAES i 2022 viser for eksempel at useriøse virksomheter sikter seg inn på kontrakter med lavere verdi, der det heller ikke må stilles seriøsitetskrav.

(4) Handlingsrommet i regelverket
I mange tilfeller blir det uttalt at man må utfordre og bruke handlingsrommet i regelverket. Norge har som ambisjon å kutte utslippene med 55 % innen 2030 fra 1990 nivå. I hvilken grad kan man bruke handlingsrommet i regelverket for å nå denne ambisjonen? Samtidig ønsker man å ivareta norsk næringsliv. I flere tilfeller ser vi at kontrakter for bygging av skip går til verft i utlandet, blant annet bygging av elektriske ferger i Oslofjorden. Snart skal det bygges hydrogenferjer som skal gå i Vestfjorden og el-ferge. Hvordan kan man bruke handlingsrommet på en slik måte at ikke lavest pris vinner, men der krav til for eksempel HMS og lignende blir utslagsgivende. På den måten vil Norge får utslippskutt, teknologiutvikling og arbeidsplasser. Oppgaven må derfor også se på «lavest pris». I hvilken grad er dette utslagsgivende? Brukerutvalget sine innspill til prioriterte forskningsområder – 2022/23.

Et-rute-nett-med-små-sirkler
Millimeter-papir-med-kalkulator,-linjal,-merke-penn-og-blyant