Problemstillinger fra partnerforum 

Problemstillingene er relevante forskningsønsker fra partnerforum (LO, NHO, DFØ, Sykehusinnkjøp og Virke) enten det er i form av masteroppgaver eller forskningsartikler. 

1. Oppdeling av kontrakter (SMB)
Utforske handlingsrommet for utvikling av norsk næringsliv innenfor rammen av de grunnleggende prinsippene, regelverket og EØS-avtalen.

 2. Effekten av Åpenhetsloven i et samfunnsøkonomisk perspektiv
Vurdere hva Åpenhetsloven betyr for leverandørenes plikt til å gjøre aktsomhetsvurderinger, hvordan oppdragsgivere innretter seg, og konsekvensene for disse.

 3. Effekten av samfunnshensyn 1
Analyse av hvorfor oppdragsgivere ikke gjennomfører nødvendige kontroller av lønns- og arbeidsvilkår, til tross for styrket fokus på samfunnshensyn i lovgivningen fra 2017.

4. Effekten av samfunnshensyn 2
Undersøke samfunnseffekten av innføringen av disse kravene, inkludert effekter på antall lærlinger og fagarbeidere i kommuner som Oslo.

5. Handlingsrommet i regelverket for å nå utslippsmål og støtte norsk næringsliv
Utforske i hvilken grad handlingsrommet i regelverket kan benyttes for å nå Norges ambisjon om å kutte utslipp med 55 % innen 2030, samtidig som norsk næringsliv ivaretas. Eksempler inkluderer tildeling av kontrakter for bygging av skip og ferger, med vekt på HMS og andre kvalitetskriterier fremfor lavest pris. ​

6. A-krim
Organisert kriminalitet og arbeidslivskriminalitet truer flere av fundamentene for den norske velferdsstaten. Skatteunndragelser svekker finansieringen av offentlige tjenester; underbetaling av arbeidere og dårlig arbeidsmiljø koster de ansatte og samfunnet dyrt; korrupsjon og bruk av voldskapital og trusler svekker tillit og offentlig maktutøvelse. Særlig alvorlig er det trusselbildet vi ser både i Norge og Sverige, der organiserte kriminelle nettverk tar over deler av velferdstjenestene, som blant annet private barneverntjenester. I Sverige kalles dette «velferdskriminalitet». Ifølge Nasjonalt Tverretatlig Analyse- og etterretningssenter har vi i flere år sett tendenser til en liknende utvikling her i Norge, men p.t. finnes det nær sagt ingen forskning på dette.

Et-rute-nett-med-små-sirkler
Millimeter-papir-med-kalkulator,-linjal,-merke-penn-og-blyant